Copyright (©) 2016 V. S. Vorobets, I. G. Kolbasovа, O. V. Liniucheva, S. V. Karpenko, V. V. Alontseva