Copyright (©) 2016 O. Ye. Tsomyk, T. Ye. Korochkova, V. M. Rozenbaum