Copyright (©) 2018 A. P. Golovan, N. V. Borisenko, T. V. Krupskaya, V. V. Turov