Copyright (©) 2018 O. V. Savvova, G. K. Voronov, V. L. Topchiy, S. A. Ryabinin, O. I. Fesenko