Том 9, № 1 (2018)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp09.01

Зміст

Статті

V. M. Gun'ko
PDF (English)
3-15
G. I. Khovanets’, O. Yu. Makido, Yu. G. Medvedevskikh, I. Yu. Yevchuk
PDF (English)
16-25
L. N. Ponomaryova, Yu. S. Dzyazko, Yu. M. Volfkovich, V. E. Sosenkin
PDF (English)
26-39
A. F. Dyadenchuk, V. V. Kidalov
PDF
40-45
P. V. Galiy, I. R. Yarovets', T. M. Nenchuk, P. Mazur, A. Ciszewski, O. R. Dveriy
PDF
46-63
M. A. Kovbuz, O. M. Hertsyk, T. G. Pereverzieva, S. Ye. Shurko, N. L. Pandiak, K. V. Protsyshyn
PDF
64-73
S. S. Fomanyuk, V. O. Smilyk, G. Y. Kolbasov
PDF
74-79
Z. Yu. Bunina, K. Yu. Bryleva, O. I. Yurchenko, K. M. Belikov
PDF (Русский)
80-91
N. O. Lipkovska, V. M. Barvinchenko
PDF
92-103