Том 9, № 4 (2018)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp09.04

Зміст

Статті

V. M. Gun'ko
PDF (English)
317-340
V. V. Turov, V. M. Gun'ko, T. V. Krupska, M. T. Kartel
PDF (English)
341-352
A. L. Petranovska, M. V. Abramov, N. M. Opanashchuk, S. P. Turanska, N. V. Kusyak, P. P. Gorbyk
PDF (English)
353-361
O. M. Lisova, S. M. Makhno, G. M. Gunya, P. P. Gorbyk
PDF (English)
362-367
A. Yu. Zhuravlov, A. V. Shijan, B. M. Shirokov
PDF (English)
368-372
I. I. Gerashchenko
PDF (English)
373-382
M. M. Samsonenko, O. I. Zakutevskyy, S. V. Khalameida, J. Skubiszewska-Zięba, M. F. Kovtun
PDF (English)
383-392
M. E. Bondarenko, P. M. Silenko, N. I. Gubareni, O. Yu. Khyzhun, N. Yu. Ostapovskaya, Yu. M. Solonin
PDF (English)
393-403
P. O. Kuzema, Yu. M. Bolbukh, V. A. Tertykh
PDF (English)
404-410
I. P. Olyshevets, O. V. Severinovskaya, V. A. Ovchynnikov, V. M. Amirkhanov
PDF (English)
411-416
Yu. S. Dzyazko, V. M. Ogenko, Yu. M. Volfkovich, V. E. Sosenkin, T. V. Maltseva, T. V. Yatsenko, K. O. Kudelko
PDF (English)
417-431
I. A. Таgaev, S. U. Tursunova, L. S. Andriyko
PDF (English)
432-441
O. G. Sirenko, S. M. Makhno, O. M. Lisova, G. M. Gunya, P. P. Gorbyk
PDF (English)
442-446