Том 10, № 2 (2019)

Хімія, фізика та технологія поверхні

Зміст

Статті

O. V. Smirnova, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
103-109
O. O. Havryliuk, O. Yu. Semchuk
110-117
L. A. Belyakova, D. Yu. Lyashenko, N. V. Roik, I. M. Trofymchuk, O. M. Shvets
118-134
I. S. Kolesnyk, O. Ya. Dzhodzhyk, V. V. Konovalova, H. A. Sorokin, T. H. Meshkova, A. F. Burban, S. M. Tsaryk
135-148
S. I. Pokutnyi, N. G. Shkoda
149-153
K. O. Stepanyuk, I. I. Gerashchenko, A. Yu. Chunikhin
154-165
N. T. Kartel, L. V. Ivanov, A. N. Lyapunov, O. A. Nardid, Ya. O. Cherkashina, E. V. Shcherbak, O. A. Gurova, A. V. Okotrub
166-173
Yu. I. Sementsov, N. T. Kartel
174-189
Ya. O. Shablovsky
190-198