Том 10, № 3 (2019)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp10.03

Зміст

Статті

V. V. Turov, V. M. Gun'ko, T. V. Krupska, I. S. Protsak, E. M. Pakhlov
PDF (English)
203-218
M. Kartel, L. Karachevtseva, W. Bo, Yu. Sementsov, V. Trachevskyi, O. Bakalinska, O. Lytvynenko, V. Onyshchenko
PDF (English)
219-226
N. G. Shkoda, T. Ye. Korochkova, V. M. Rozenbaum, K. M. Shautsova, I. V. Shapochkina
PDF (Русский)
227-237
O. V. Goncharuk, I. Ya. Sulym
PDF
238-247
N. V. Roik, L. A. Belyakova, M. O. Dziazko
PDF
248-271
A. P. Holovan, T. G. Lupaşcu, T. V. Krupska, G. A. Lupaşcu, V. V. Тurov
PDF (Русский)
272-280
T. V. Kulik, B. B. Palianytsia, N. N. Nastasiienko, S. S. Tarnavskyi
PDF
281-293
V. F. Onyshchenko, L. A. Karachevtseva
PDF
294-301
O. V. Мykhailenko, S. R. Petrusenko, Ya. O. Vitushinska, Yu. I. Prylutskyy, D. O. Zavodovskyi, O. O. Мykhailenko, O. Yu. Lagerna
PDF
302-311
N. T. Kartel, L. V. Ivanov, A. N. Lyapunov, O. A. Nardid, Ya. O. Cherkashina, E. V. Shcherbak, O. A. Gurova, A. V. Okotrub
PDF (Русский)
312-323