Том 15, № 1 (2024)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp15.01

Зміст

Статті

V. M. Gun’ko, V. V. Turov
3-34
V. N. Nikitenko, E. A. Babenkov, O. L. Bersirova, V. S. Kublanovsky
35-42
A. V. Sikach, V. V. Konovalova, I. S. Kolesnyk
43-56
T. V. Tkachenko, O. O. Haidai, D. S. Kamenskyh, Y. V. Sheludko, O. V. Pavliuk, V. O. Yevdokymenko
57-66
T. F. Samoilenko, L. M. Yashchenko, N. V. Yarova, O. O. Leta, O. O. Brovko
67-76
L. G. Eprikashvili, T. N. Kordzakhia, M. G. Zautashvili, N. V. Pirtskhalava, M. A. Dzagania, G. P. Tsintskaladze, T. V. Sharashenidze
77-85
V. Z. Lozovski, A. G. Vasiljev, T. A. Vasyliev, I. S. Petrik, A. M. Eremenko, N. P. Rybalchenko
86-93
O. Ya. Sych, Yu. M. Kilivnik, M. M. Pop, H. V. Vasylyeva, V. Yu. Lazur, O. H. Okunev
94-101
D. V. Tarnovsky, O. S. Fedoryshyn, O. A. Vyshnevskyi, I. V. Romanova
102-109
Yu. M. Samchenko, S. M. Dybkova, L. S. Reznichenko, L. O. Kernosenko, T. G. Gruzina, T. P. Poltoratska, O. B. Liutko, K. V. Vitrak, V. I. Podolska, P. V. Vorotytskyi
110-118
O. M. Lavrynenko, M. M. Zahornyi, O. Yu. Pavlenko, E. Paineau
119-129
Sevinj Osmanova, Gunel Azimova, Sima Zulfugarova, Etibar Ismailov, Dilgam Taghiyev, Joris Thybaut
130-136